E-mail disclaimer

E-mail disclaimer

Deze e-mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Het is mogelijk dat tijdens het opstellen of het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist of onvolledig is overgekomen of verkeerd is geadresseerd. Hiervoor kan WebPlan BV of het label Business Strategen, geen aansprakelijkheid erkennen. Uitsluitend een document dat door een bevoegd persoon namens WebPlan BV of het label Business Strategen, is ondertekend is bindend. De inhoud van dit bericht mag niet openbaar worden gemaakt, vermenigvuldigd of worden verspreid aan derden. Wij verzoeken u om bij twijfel over de juistheid, de volledigheid of de adressering de e-mail direct te retourneren en daarna te vernietigen.

This e-mail and its contents are confidential. It is possible that during the making or transmission of this message errors have arisen, so that this message is improperly or incompletely dispatched or has wrongfully been addressed. In this case, WebPlan BV or the brand Business Strategen, cannot be held liable. Only a document which has been signed by an authorized person on behalf of WebPlan BV or the brand Business Strategen, is binding. The contents of this e-mail may not be disclosed, copied or dispatched to anyone. In case of doubt about the correctness, the completeness or the address, you are requested to reply the e-mail immediately and then destroy the e-mail.